U-NET_Snir

מנהל הסדרים פנסיוניים הינו גוף מקצועי, המרכז את הפעילות השוטפת של הפירמה בכל הקשור לתנאיהם הסוציאליים והפנסיוניים של העובדים, דהיינו ביטוחי מנהלים, קופות גמל, קרנות פנסיה, קופות פיצויים, קרנות השתלמות, דמי מחלה וכיו"ב.

יונט שניר הסדרים פנסיוניים בע"מ הינה סוכנות ניהול הסדרים עצמאית ובלתי תלויה בשום גוף פיננסי או פנסיוני בשוק הישראלי. תחומי התמחות שלן הסוכנות הינם:

 • פיתוח וטיוב תוכניות תגמול לעובדים בכירים ולבעלי שליטה
 • סיוע לבכירים לקראת פרישה לגמלאות ו/או בעת סיום יחסי עובד / מעביד
 • תכנון פיננסי
 • ניהול מכלול ההסדרים הפנסיוניים הקיימים בארגון
 • ביטוחים בענף החיים, הבריאות והסיעוד
 • בניית תוכניות חיסכון ייחודיות

shnirפיתוח תכניות לתגמול עובדים בכירים ובעלי שליטה – לאחר שנים של צבירת ניסיון בתחום הגענו למסקנה כי צרכיו של הלקוח שלנו נוטים להשתנות תדיר, ולפיכך תפיסתנו העסקית היא כי הפתרונות צריכים להיות מותאמים ללקוח.
החל מ-1996 אנו מיישמים ומטמיעים בארגונים עימם אנו עובדים הסדרי תגמול עבור כלל העובדים ובפרט – עובדים בכירים.
במהלך הזמן פיתחנו מודלים שונים לתכנון מס והקצאת מס יעילים יותר ואף הרחבנו את בסיס השירותים שלנו כך שיש ביכולתנו לאפשר ניהול מיטבי של הסדרים עבור מספר גדל והולך של חברות.
סיוע לבכירים בפרישה לגמלאות או בעת סיום יחסי עובד מעביד – במטרה להשיג רווח אופטימלי עבור העובד, אנו מביאים לידי מיצוי את כל מקלטי המס הקיימים בפקודת מס הכנסה, את הזכויות המוקנות לפורש מטעם המוסד לביטוח לאומי וכל זאת תוך מיצוי מגוון האפשרויות וההיבטים הכלכליים הקשורים לתקציבי הפנסיה.
תכנון פיננסי – (קופות גמל, קרנות השתלמות, קופות פיצויים, קופות לימי מחלה, כספים הנמצאים ברצף קצבה/ פיצויים, ניהול תיקי ניירות ערך, הכנת תיק פיננסי ועוד), ניהול ההשקעות מתבצע באמצעות גופים גדולים המקנים ערך מוסף רב לעובד ולחברה ועוד.
מערכות מתקדמות בשימוש מנהל ההסדרים:
יכולת מיכונית מתקדמת לטיפול בתיק ביטוח מורכב הכוללת, בין השאר, את הפעילויות הבאות:

 • חלוקה חודשית נכונה בין סוגי הפרשות שונות. לדוגמה: קרן פנסיה וביטוח מנהלים.
 • יכולת חלוקת פרמיה לפי מפתח של תקרות מיסוי בין מסלולי ביטוח שונים.
 • התאמה חודשית בין הפרמיות ששולמו על ידי המעביד לאלו שנקלטו בחברת הביטוח – קרן הפנסיה, יצירת דו"ח חודשי של אי התאמות בין פרמיה משולמת על ידי מעביד לפרמיה שנקלטה בחברת הביטוח – קרן הפנסיה.
 • שמירה על זכויות המעביד ווידוא כי הכספים נקלטו בערכם הנכון.
 • יכולת מיכונית לאתר שינויים בסטטוס משפחתי של עובדים וגידול שכר ריאלי.
 • במידת הצורך, יצירת קשר עם מערכות השכר לצורך קבלת נתוני שכר.

ליצירת קשר עם יונט-שניר הסדרים פנסיוניים בע"מ:
מגדל טויוטה A, יגאל אלון 65 תל אביב 67443
טלפון (רב קווי): 03-6244344
פקס: 03-6244255
דוא"ל: office@unet-snir.com
לאתר האינטרנט – לחץ כאן